Obchodní podmínky

Pro koncové zákazníky se obchodní vztah řídí občanským zákoníkem.
Konkrétní časté dotazy si můžete pročíst zde.
Podívejte se také na naše Podmínky k vrácení zboží a Možnosti dopravy a způsoby platby

S dalšími dotazy nás kdykoliv kontaktujte.

Pro firmy platí následující všeobecné podmínky:

 1. Kupující objednávkou zboží prokazuje a dokládá prodávajícímu, že je podnikatelem, proto se pro právní vztahy z takto uzavřené kupní smlouvy použije obchodního zákoníku. Kupující tak současně ujišťuje prodávajícího, že vůči němu není v postavení spotřebitele.
 2. Zboží je kupujícím objednáváno podle jeho vlastního výběru a dle jeho specifikace z tištěných nebo elektronických katalogů prodávajícího. Kupující v objednávce určí i způsob převzetí zboží, druh přepravy a dodací místo (adresu). Prodávající může přijmout i jinak učiněnou objednávku, v takovém případě má však právo žádat písemné potvrzení objednávky; písemná forma bude zachována, pokud objednávka dojde v elektronické podobě nebo faxem. Prodávající není povinen objednávku přijmout. Objednávka se pro kupujícího stává závaznou od doby jejího přijetí prodávajícím (přijetím objednávky vzniká kupní smlouva, zahrnující i tyto prodejní podmínky).
 3. Cena zboží je určena ceníkem prodávajícího v době prodeje zboží. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny vždy bez DPH. V kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné, které může být kupujícímu vyúčtováno ve skutečné výši, zpravidla dle ceníku dopravce.
 4. Prodávající je povinen dodat objednané zboží kdykoli po přijetí objednávky, nejpozději však do šedesáti dnů. Neučiní-li tak prodávající v uvedené lhůtě 60 dnů, platí, že uplynutím této lhůty kupní smlouva zaniká (od počátku se ruší a stranám z ní nevznikají žádné přímé ani odvozené nároky). Obě strany se mohou individuálně dohodnout na dodací lhůtě jiné.
 5. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně přímo od prodávajícího, je prodávající povinen zboží odeslat, není-li dohodnuto jinak. Dodání zboží se pak uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci, s určením pro kupujícího. Kupující je povinen (není-li jiné dohody), ihned po převzetí zboží podepsat potvrzení o převzetí zboží (dodací list), tím kupující potvrdí převzetí kompletního a správného zboží, bez zjevných vad. Zjistí-li však vady, současně je vytkne (vady kompletnosti, zjevné vady apod., přitom postupuje dle bodu 10 těchto podmínek.
 6. Dodáním zboží přejde na kupujícího právo vlastnické, nebezpečí vzniku škody a byť i nahodilé zkázy dodaného zboží. Stejným okamžikem přejde na kupujícího i nebezpečí zhoršení stavu zboží.
 7. Kupující je povinen prodávajícímu za dodané zboží a přepravní služby zaplatit kupní cenu a náklady dopravy, ve lhůtě splatnosti daňového dokladu, jinak okamžitě při dodání zboží. Nebyla-li další sankce za prodlení s placením dohodnuta v kupní smlouvě, prodávající má právo při prodlení kupujícího se zaplacením ceny na zákonný úrok z prodlení (nyní podle § 1 vl. nař. č. 142/1994 Sb.).
 8. Požaduje-li kupující výměnu zboží po jeho zakoupení za zboží jiného druhu, z důvodů spočívajících na jeho straně, popřípadě že z týchž důvodů žádá zrušení kupní smlouvy, vrácení zboží a vrácení zaplacené kupní ceny, prodávající není povinen takové žádosti vyhovět. Pokud prodávající takové žádosti vyhoví, má právo na odstupné ve výši 30 % kupní ceny; v takovém případě prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu sníženou až o 30% (odstupné kryje náklady prodávajícího, spojené se zrušením obchodního případu). Podmínkou vyhovění žádosti kupujícího je doložení čísla daňového dokladu (faktury), jímž bylo zakoupení zboží zúčtováno a musí být splněno, že vracené zboží je kompletní a v bezvadném stavu, včetně původního obalu. Prodávající zejména odmítne žádost kupujícího, pokud jde o zboží, které není součástí jeho obvyklého sortimentu a které obstaral na výslovnou žádost kupujícího nebo doba od data dodání zboží do data, kdy by mělo dojít k jeho vrácení, přesáhne 12 měsíců.
  Reklamace jakosti zboží jakož i právní vady a jejich řešení se mezi prodávajícím a kupujícím jako podnikatelem se řídí (shodně jako celá kupní smlouva) obchodním zákoníkem. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, zejména pokud vady byly způsobeny vnějšími událostmi a vlivy (a nezpůsobil je prodávající, nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek). Odpovědnost prodávajícího za vady dále nevzniká, pokud nebyla montáž zboží provedena odborně, resp. při montáži nebyly respektovány montážní pokyny a doporučení prodávajícího či výrobce zboží.
 9. Kupující je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího, jakož i v případě dodání zboží kupujícímu přímo prodávajícím, je kupující povinen podepsat dodací doklad a ihned vytknout případnou nekompletnost či zjevné vady zboží (tj. při převzetí zboží). V případě dodání zboží dopravcem a při nočním dodání zboží, je kupující povinen vady zboží, jako nekompletnost a jiné zjevné vady, vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem vytýkaných (reklamovaných) vad a uvedením uplatňovaných nároků, do druhého pracovního dne po dodání zboží. Na pozdější nebo neúplné reklamační sdělení nebude brán prodávajícím zřetel a nároky z vad zanikají; v takovém případě platí, že zboží bylo dodáno kompletní a bez zjevných vad. Zjevné vady, vzniklé jednoznačně z důvodu přepravy uplatní kupující okamžitě, ihned při převzetí zboží, u přepravce. Ostatní vady je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem reklamovaných vad a uplatňovaných nároků do 24 hodin po jejich zjištění. Pro úplnost popisu reklamovaných vad prodávající doporučuje využití reklamačních protokolů, které jsou volně ke stažení na jeho internetových stránkách (www....). Prodávající posoudí oprávněnost reklamace bez zbytečného odkladu. Doba, nutná k posouzení reklamace se může prodloužit o dobu, po níž bude dotčený dodavatel či znalec nucen vyhodnocení vady pozastavit proto, že původní informace nebyly dostatečné a bylo nezbytné vyčkat doplňujících informací a podkladů od kupujícího. Závěr soudního znalce a zpráva o výsledku posouzení výrobcem jsou pro obě strany závazné.
 10. Jakákoliv odpovědnost prodávajícího, odvozovaná od zboží a/nebo za zboží či z jeho vad je omezena nejvýše na částku rovnající se ceně zboží, kterou za zboží zaplatil kupující. Mimo zákonných nároků z vad dodaného zboží, nemá kupující žádný další nárok, tedy ani nárok na náhradu další škody, ušlého zisku, satisfakci či pokutu.
 11. Obal zboží chránící jej před poškozením je povinen likvidovat kupující způsobem uvedeným v právních předpisech.
 12. Kupující doručením objednávky prodávajícímu potvrzuje též souhlas s obsahem těchto prodejních podmínek; není-li písemné objednávky, pak platí, že kupující podpisem dodacího či přepravního listu potvrzuje (kromě převzetí zboží) i souhlas s obsahem těchto prodejních podmínek.
 13. Informace uvedené v tomto katalogu byly shromažďovány s maximální snahou o přesnost dat. Nicméně nejsou jakkoli závazné a nemusejí být vždy zcela úplné a přesné. Neposkytujeme proto žádnou záruku za správnost těchto údajů a dat. Nebudeme poskytovat žádnou záruku za změny provedené výrobci vozidel nebo motorů ani za změny v označení jednotlivých dílů. V případě pochybností Vás žádáme, abyste kontaktovali náš zákaznický servis. Oceníme Vaše upozornění na chyby či nepřesnosti v tomto katalogu, jež povedou k nápravě v jeho dalších aktualizacích. Všechna čísla, označení a popisy vozidel nebo výrobců apod. jsou uvedena pouze pro Vaši informaci. Všechny údaje, schematické výkresy a ostatní slouží pouze k vysvětlení a pro ilustraci, a proto nesmí být použity jako manuál pro montáž či výrobu.
 14. Upozornění dle zákona o evidenci tržeb za hotovostní platby na prodejně nebo online plateb na internetu (PayPal, platba kartou). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informace a údaje týkající se originálních náhradních dílů, jejich označení a nomenklatury slouží pouze pro srovnání a referenci. Nelze je považovat za původní označení dílu a nesmí být použity vůči třetím stranám. Nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za použití těchto referenčních odkazů, v neposlední řadě také proto, že mohou být jednotlivými výrobci kdykoliv a jakkoliv změněny či upraveny. Odpovědnost za správnost údajů a vhodnost výrobku k určenému účelu použití je výslovně vyloučena. V každém jednotlivém případě je nezbytné při montáži postupovat dle technologických postupů stanovených výrobcem vozidla či motoru.

Díly uvedené v katalogu nejsou určeny pro použití v letadlech. Jakékoli použití celku i části katalogu musí být předem odsouhlaseno a vždy je nutné uvádět zdroj. Změny tohoto textu mohou být uskutečněny bez předchozího upozornění.