Všeobecné obchodní podmínky

K MOTORSHOP s.r.o.

IČO: 250 28 448

se sídlem Ústecká 408, 403 39 Chlumec

 1. Úvodní ustanovení a účel všeobecných obchodních podmínek

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti s uzavíráním smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to za účelem prodeje zboží (dále jen „Zboží“).

  2. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě (objednávce) přednost před těmito VOP.

  3. Uzavřením Smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.

 2. Definice pojmů

  1. Prodávajícím se rozumí obchodní společnost K MOTORSHOP s.r.o., IČO: 250 28 448, se sídlem Ústecká 408, 403 39 Chlumec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13089; tel.: +420 475 209 033, e-mail: info@kmotorshop.com.

  2. Kupujícím se rozumí klient, zákazník, uživatel, který s Prodávajícím uzavře Smlouvu. Kupujícím může být spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v tomto případě se pak v těchto obchodních podmínkách užívá označení „Spotřebitel“). Pokud Kupující v objednávkovém formuláři uvedete své IČO, má se za to, že Smlouva není uzavírána se spotřebitelem.

  3. Smlouvou se dle těchto VOP rozumí kupní smlouva uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím při nákupu Zboží, a jejímž obsahem je povinnost Prodávajícího poslat Zboží na adresu uvedenou v Objednávce nebo připravit k osobnímu vyzvednutí v sídle Prodávajícího a povinnost Kupujícího zaplatit Cenu případně včetně nákladů za dopravu.

  4. Webovou stránkou se rozumí internetové stránky Prodávajícího s doménou www.kmotorshop.com.

  5. OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující vytvářet Objednávky. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo v internetovém obchodě.

  2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 4. Objednávka a uzavření smlouvy

  1. Kupující objednává u Prodávajícího Zboží těmito způsoby:

   1. přes e-shop, tj. skrze elektronický katalog Prodávajícího zveřejněný na Webových stránkách,

   2. telefonicky,

   3. e-mailem,

   4. prostřednictvím EDI platforem

   5. jiným způsobem po domluvě s Prodávajícím (v takovém případě má Prodávající právo žádat po Kupujícím písemné potvrzení objednávky; písemná forma bude zachována, pokud objednávka dojde v elektronické podobě),

    (dále jen „Objednávka“).

  2. Před odesláním Objednávky je Kupující povinen zkontrolovat a případně upravit vyplněné údaje. Prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Odesláním Objednávky je učiněna závazná Objednávka Zboží, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

  3. Kupující v Objednávce určí i způsob převzetí Zboží, druh přepravy a dodací místo (adresu).

  4. Prodávající není povinen objednávku přijmout. Objednávka se pro Kupujícího stává závaznou od doby jejího přijetí Prodávajícím (přijetím Objednávky vzniká kupní smlouva, zahrnující i tyto VOP).

  5. Přijetí Objednávky bude Kupujícímu potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení Objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s Prodávajícím.

  6. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí Objednávky, Kupující může telefonicky nebo e-mailem Objednávku zrušit.

  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

  8. Kontaktuje-li Prodávající Spotřebitele ústně prostřednictvím telefonu nebo obdobného zařízení, sdělí podnikatel Spotřebiteli na začátku každého hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti.

  9. Nabídku učiněnou během hovoru Prodávající potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

  10. Prodávající může Kupujícímu poskytnout slevu z ceny dle Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

  11. Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

  12. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, zejména pokud není schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo se již Zboží nevyrábí nebo nedodává nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou Smlouvu s Prodávajícím. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato vrácena zpět.

  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

  14. V případě, že dojde v internetovém obchodě zjevnou chybou Prodávajícího k uvedení nesprávné ceny Zboží (cena nepřiměřeně nízká, překlep při zadávání ceny apod.), nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k potvrzení přijetí Objednávky. V případě, že Kupující již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 5. Cena a platba

  1. Cena zboží je určena ceníkem Prodávajícího v okamžiku vytvoření Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři), pokud se strany nedohodly jinak.

  2. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Cenu uvedenou (případně spolu s dopravným) na faktuře/dodacím listu, jenž Kupující podepisuje při dodání Zboží.

  3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Cen. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny na Webových stránkách u příslušného Zboží. Bez souhlasu Kupujícího není možné měnit Ceny, na které byla uzavřena Smlouva.

  4. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny vždy bez DPH. V Ceně Zboží není zahrnuto dopravné, které může být Kupujícímu vyúčtováno ve skutečné výši, zpravidla dle ceníku dopravce.

  5. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Kupující již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  6. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. v hotovosti při převzetí Zboží,

   2. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce,

   3. bezhotovostně předem na účet Prodávajícího na základě pro forma faktury,

   4. kartou prostřednictvím platebního systému PayPal.

  7. Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na Webové stránce u konkrétního Zboží.

  8. V případě bezhotovostní platby na základě pro forma faktury je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  9. Na Webových stránkách jsou promítnuty stavy skladů dodavatelů Prodávajícího. Zboží, které není skladem v momentě vytvoření Objednávky nebude Prodávajícím od dodavatele zajištěno do doby, než bude Kupujícím zaplaceno.

  10. Z prodejních cen uváděných na Webových stránkách poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní slevy pro další prodej Zboží. Kupující najde informaci o výši slevy na Webové stránce po registraci a přihlášení na svůj účet. Cena Zboží po odečtení slevy je bez nákladů na dopravu; doprava bude účtována dle skutečných nákladů. Akční, resp. Sezónní slevy se nesčítají s velkoobchodními slevami, vždy platí vyšší sleva.

  11. V případě větších zakázek nebo objednávek má Kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou součástí dohody s Prodávajícím.

 6. Dodací podmínky

  1. Zboží Prodávající odešle nejpozději do 30 dní ode dne zaplacení, pokud není na Webových stránkách uvedeno jinak nebo pokud se strany nedohodly jinak.

  2. Zboží bude odesláno po zaplacení celkové Ceny, včetně nákladů za dopravu (s výjimkou platby na dobírku).

  3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  4. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

  5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující má právo žádat sepsání záznamu o poškození zásilky.

  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  8. Pokud si Kupující Zboží nepřevezme, bude uskladněno v sídle Prodávajícího po dobu 30 dnů. Náklady související s vrácením Zboží nese Kupující. Poskytovatel je oprávněn účtovat si za uskladnění Zboží skladné, a to ve výši 200 Kč denně.

 7. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující, který není spotřebitel, může odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených v OZ.

  2. Spotřebitel může bez udání důvodů odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem (mj. přes internet) nebo od Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

  3. Je-li předmětem závazku koupě Zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo

   1. poslední kus Zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné Objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,

   2. poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo,

   3. první dodávku Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

  4. Nebyl-li Spotřebitel poučen o právu odstoupit od Smlouvy podle odst. 2 tohoto článku, může od Smlouvy odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty podle odst. 1 tohoto článku. V případě, že Prodávající poučil Spotřebitele o právu odstoupit od Smlouvy do jednoho roku ode dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku, skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel obdržel poučení.

  5. Prodávající je povinen Kupujícímu, který je Spotřebitel (v případě řádného odstoupení od Smlouvy) vrátit částku plně odpovídající Ceně, včetně nákladů na dodání, které od něho Prodávající na základě Smlouvy přijal, do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem jakým platbu od Kupujícího přijal. Náklady související s vrácením Zboží nese Kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

  6. Kupující, který není Spotřebitelem a kupující ze zemí mimo EU (v případě řádného odstoupení od Smlouvy) nemá právo na vrácení částky odpovídající nákladům na dodání. Náklady související s vrácením Zboží nese Kupující.

  7. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

  8. V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy, jejíž předmětem bylo Zboží dodané zahraničním dodavatelem Prodávajícího, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s vrácením Zboží (logistika, uskladnění apod.) tomuto zahraničnímu dodavateli, a to ve výši až 50 % z kupní ceny tohoto Zboží. Prodávající předem informuje Kupujícího o tom, že dané Zboží není možné vrátit z důvodu na straně zahraničního dodavatele Prodávajícího.

  9. Prodávající uhradí Kupujícímu, který je Spotřebitel, náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže neupozornil Spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ (tj. Prodávající Kupujícímu oznamuje, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením Zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou).

  10. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud Prodávající nesdělil Spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i) OZ ((tj. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (DOCX, PDF), pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis).

  11. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu.

  12. Formulář pro uplatnění reklamace lze nalézt v elektronické podobě na Webových stránkách (DOCX, PDF). Prodávající zašle Kupujícímu písemné potvrzení přijetí formuláře pro odstoupení od smlouvy.

 8. Práva z vadného plnění, reklamační řád

  1. V případě, že se Kupujícímu, který je Spotřebitelem, na Zboží projeví vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  2. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle § 2165 OZ až na jeden rok.

  3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

  4. Právo z vadného plnění může Spotřebitel uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději však do dvou let od převzetí Zboží. U kupujícího, který není Spotřebitel je možné uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději však do jednoho roku. Zboží následně Kupující Prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

  5. Má-li věc vadu, může Kupující, který je Spotřebitelem, požadovat její odstranění. Podle své volby může Kupující požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

  6. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

  7. Na přiměřenou slevu či odstoupení od Smlouvy (a s tím i vrácení peněz) má Kupující, který je Spotřebitelem, nárok v případě, že:

   1. Prodejce odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní,

   2. se vada projeví opakovaně,

   3. je vada podstatným porušením Smlouvy,

   4. je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

  8. Vadu lze vytknout Prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

  9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  10. Prodávající vydá Spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  11. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  13. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitel, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

   2. je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

   3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

  14. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitel, že vedle ujednaných vlastností

   1. je věc (rozumějte Zboží) vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

   3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

   4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

  15. Prodávající prohlašuje, že Zboží vyžaduje odbornou montáž a neobsahuje návod k montáži. Kupující toto bere na vědomí.

  16. Odpovědnost Prodávajícího z vadného plnění vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, je omezena nejvýše na částku rovnající se ceně Zboží, kterou za Zboží tento Kupující zaplatil.

  17. Peněžité částky, které má Prodávající z důvodu vadného plnění vydat Kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, vrátí Prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

  18. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti Zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

  19. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží v případě:

   1. vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou,

   2. že Kupující věděl, že Zboží má vadu, anebo vadu sám způsobil.

  20. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

  1. V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Prodávajícího, kontaktujte Prodávajícího na e-mailové adrese info@kmotorshop.com .

  2. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

  3. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterým je spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 10. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím neupravené těmito VOP, se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními OZ a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

  3. Prodávající je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

  4. V případě, že se Prodávající rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webových stránkách a, případně i na dalších webových portálech Prodávajícího, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni Kupující seznámit.

  5. Prodávající získává osobní údaje Kupujících na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Tyto osobní údaje Prodávající používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem Smlouvy, s realizací dodávek dle Smlouvy a s výkonem práv a povinností dle Smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na Webových stránkách.

Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023 / ver. 2301